Talpa Media

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

Inhoudsopgave

Hieronder tref je een overzicht van alle onderwerpen die in deze Gebruiksvoorwaarden aan bod komen. Klik op een onderwerp om naar dat onderwerp te gaan.

 1. Verantwoordelijke
 2. Toepasselijkheid
 3. Gebruik van een Digitale Dienst
 4. Bijdragen van gebruikers
 5. Intellectuele eigendomsrechten
 6. Disclaimer
 7. Overdracht
 8. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
 9. Wijzigingen
 10. Vragen


1. Verantwoordelijke

Talpa Media is een handelsnaam van Talpa Media B.V. (onderdeel van ITV (Europe) Holdings B.V.) en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: "Talpa Media" of "wij"). Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle websites, apps en/of accounts (hierna: "Digitale Diensten" of afzonderlijk een "Digitale Dienst") van Talpa Media, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

De gelieerde ondernemingen van Talpa Media zijn:

 • Talpa Producties B.V. (handelsnaam Talpa Producties)
 • Talpa Fictie B.V. (handelsnaam Talpa Fictie)
 • Talpa Content B.V. (handeslnaam Talpa Content)
 • Talpa Global B.V. (handelsnaam Talpa Global)
 • Talpa Non-Spot B.V. (handelsnaam Talpa Non-Spot)
 • Vorst Media B.V. (handelsnaam Vorst Media)
 • MasMedia B.V. (handelsnaam MasMedia)
 • ITV Studios Netherlands B.V. (handelsnaam ITV Studios Netherlands)

2. Toepasselijkheid

Door gebruik te maken van een Digitale Dienst van Talpa Media, aanvaard je deze voorwaarden.

Indien een Digitale Dienst gebruik maakt van of verwijst naar diensten van derden, kunnen tevens (algemene en/of gebruiks-) voorwaarden, privacy policies en/of cookie policies van de betreffende derden van toepassing zijn. Talpa Media is niet verantwoordelijk voor de diensten van derden en verwijst hiervoor naar de voorwaarden en verklaringen die deze partijen op hun eigen websites of apps daarover geven. Let op dat deze voorwaarden en verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Talpa Media heeft daar geen invloed op.

Indien je via een Digitale Dienst persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld je naam en/of e-mailadres, is ons Privacy Policy en ons Cookie Policy van toepassing. Wij raden je aan het Privacy Policy en Cookie Policy goed te lezen voordat je deze gegevens aan ons verstrekt. Als via een Digitale Dienst kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen eveneens aanvullende (spel)voorwaarden van toepassing zijn. In alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid van voorwaarden, ons Privacy Policy en Cookie Policy vóór gaan.

Talpa Media kan deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw gebruik van een Digitale Dienst zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze voorwaarden regelmatig te controleren.

3. Gebruik van een Digitale Dienst

Via de Digitale Diensten van Talpa Media kun je onder andere informatie vinden over de producten en diensten van Talpa Media. Ook kun je je via sommige Digitale Diensten registreren, bijvoorbeeld om je op te geven voor deelname aan, of het bijwonen van een radio- of televisieprogramma, of de Digitale Diensten te gebruiken als '2nd screen' gedurende een televisie-uitzending.

Indien jij je via één van de Digitale Diensten registreert, bescherm dan jouw accountgegevens en wachtwoorden steeds zorgvuldig. Verstrek deze gegevens nooit aan anderen. Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account. Zorg er steeds voor dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten via privacy@talpa.tv zodat wij jouw account kunnen blokkeren. Talpa Media behoudt zich het recht voor om je account op ieder moment te verwijderen of te deactiveren als het daar gegronde redenen voor heeft.

Als je jonger bent dan 16 jaar moet je toestemming van een ouder of verzorger hebben als je een account wil aanmaken. Talpa Media is gerechtigd het bestaan van deze toestemming te controleren.
Indien je gebruik maakt van een Digitale Dienst zal je er voor zorgdragen dat jouw gebruik van de Digitale Dienst op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Talpa Media.

4. Bijdragen van gebruikers

Indien je via een Digitale Dienst informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aanlevert (hierna een "Bijdrage"), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Bovendien garandeer je dat je geen (computer)virussen zal introduceren dan wel verspreiden via de Digitale Diensten of andere acties zal ondernemen die enige functionaliteit van de Digitale Diensten zouden kunnen aantasten en/of inbreuk zouden kunnen maken op de beveiliging van de Digitale Diensten. Ook garandeer je dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. In het geval dat je Bijdrage een derde herkenbaar in beeld en/of geschrift weergeeft, garandeer je ons tevens dat je daarvoor toestemming van deze derde hebt. Je vrijwaart Talpa Media van alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het aanleveren en/of plaatsen van een Bijdrage.

Het is voor Talpa Media niet mogelijk om alle Bijdragen vooraf te controleren. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de via de Digitale Diensten aangeboden Bijdragen. Wij behouden ons het recht voor de Bijdrage op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder auteurs-, merk- en databankrechten op de inhoud en vormgeving van de Digitale Diensten, inclusief de onderliggende software, berusten uitsluitend en exclusief bij Talpa Media en/of haar licentiegevers. Het recht om een Digitale Dienst te gebruiken, impliceert niet de overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht en aanzien van de genoemde intellectuele eigendomsrechten door Talpa Media aan de gebruiker. Zonder toestemming van Talpa Media is het niet toegestaan om (delen van) de Digitale Diensten te kopiëren, elders in te laden of de merken van Talpa Media te gebruiken.

Door het insturen, plaatsen of uploaden van jouw Bijdrage, verstrek je Talpa Media met betrekking tot deze Bijdrage een niet herroepbare, kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage in alle huidige en toekomstige media. Je doet hierbij tegenover Talpa Media voor zover wettelijk mogelijk afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten. Door het in licentie geven van jouw Bijdrage, is Talpa Media bevoegd de Bijdrage wereldwijdte gebruiken en onbeperkt te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via radio- en televisieprogramma's, social media en websites.

6. Disclaimer

De Digitale Diensten zijn met de grootste zorg samengesteld. Talpa Media kan echter niet garanderen dat de Digitale Diensten altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zullen zijn of zullen werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is.

Talpa Media behoudt zich het recht voor de Digitale Diensten (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten aan kan ontlenen en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade. Talpa Media is niet gehouden tot vervanging of het beschikbaar stellen van een andere Digitale Dienst indien de Digitale Dienst (onaangekondigd) tijdelijk of permanent gestaakt zijn. Talpa Media is evenmin gehouden tot het maken van back-up kopieën van gegevens die opgeslagen zijn door jou op onze Digitale Diensten.

Talpa Media is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen (waaronder tevens begrepen advertenties) die jij of derden via de Digitale Diensten plaatsen of verschaffen. Talpa Media behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die via een Digitale Dienst zijn gepubliceerd.

Talpa Media is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de Digitale Diensten, andere websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks.

De beperkingen van aansprakelijkheid zoals hierboven genoemd komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Talpa Media.

Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, ben jij aansprakelijk voor en vrijwaar je Talpa Media van alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Digitale Diensten, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke verplichtingen en het gebruik van de Digitale Diensten die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.

7. Overdracht

Talpa Media heeft het recht de Digitale Diensten (gedeeltelijk) over te dragen aan een Talpa Media gelieerde onderneming. Ook heeft Talpa Media het recht de Digitale Diensten (gedeeltelijk) over te dragen aan een niet aan Talpa Media gelieerde onderneming. In alle gevallen behoudt Talpa Media het recht een eigen kopie van de Digitale Diensten te behouden en te gebruiken. In geval van een (gedeeltelijke) overdracht aan een niet aan Talpa Media gelieerde onderneming, zal hiervan via de Digitale Diensten melding worden gemaakt.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan jouw wettelijke rechten als consument.

Eventuele geschillen over deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

9. Wijzigingen

De laatste wijziging was op 13 februari 2019. De belangrijkste wijzigingen per versie:

 • 18 mei 2018: Herschrijving van de oude Gebruiksvoorwaarden gedateerd 28 juli 2015 om de voorwaarden compacter te maken en bepaalde zaken te verduidelijken.

10. Vragen

Vragen of klachten over deze voorwaarden kun je stellen via privacy@talpa.tv.


ENGLISH VERSION

Table of contents

A list of the subjects addressed in these Conditions of Use is provided below. Click on a subject to be taken to the relevant section.

 1. Controller
 2. Applicability
 3. Use of a Digital Service
 4. Contributions from users
 5. Intellectual property rights
 6. Disclaimer
 7. Transfer
 8. Governing law and dispute resolution
 9. Amendments
 10. Questions


1. Controller

Talpa Media is a trade name of Talpa Media B.V. (a division of ITV (Europe) Holdings B.V.) and its affiliates (“Talpa Media” or “we”). These Conditions of Use apply to all websites, apps and accounts (jointly referred to as “Digital Services” or individually as a “Digital Service”) of Talpa Media, unless other conditions are expressly declared applicable.
Talpa Media’s affiliates are:

 • Talpa Producties B.V. (trading as Talpa Producties)
 • Talpa Fictie B.V. (trading as Talpa Fictie)
 • Talpa Content B.V. (trading as Talpa Content)
 • Talpa Global B.V. (trading as Talpa Global)
 • Talpa Non-Spot B.V. (trading as Talpa Non-Spot)
 • Vorst Media B.V. (trading as Vorst Media)
 • MasMedia B.V. (trading as MasMedia)
 • ITV Studios Netherlands B.V. (handelsnaam ITV Studios Netherlands)

2. Applicability

By using a Digital Service of Talpa Media you accept these conditions.

If a Digital Service uses or refers to third-party services, general conditions, conditions of use, privacy policies and cookie policies of the third parties in question may also apply. Talpa Media is not responsible for third-party services and refers in that regard to the conditions and statements of those third parties on their own websites or apps. Please note that those conditions and statements may change on a regular basis. Such changes are beyond Talpa Media’s control.

If you provide us with personal data, such as your name or email address, via a Digital Service our Privacy Policy and our Cookie Policy apply. We advise you to read the Privacy Policy and the Cookie Policy carefully before providing us with those data. If it is possible to take part in promotional or other campaigns via a Digital Service, additional conditions may also apply. Our Privacy Policy and Cookie Policy prevail in all cases.

Talpa Media may amend these Conditions of Use at any time. Your use of a Digital Service is governed by the conditions that apply at the time of use. We request you to check these conditions on a regular basis.

3. Use of a Digital Service

You can find information on Talpa Media’s products and services, among other things, via Talpa Media’s Digital Services. You can also register via some Digital Services, for instance to take part in or to attend a radio or television programme, or to use the Digital Services as a “second screen” during a television broadcast.

Always carefully protect your account data and passwords when registering via one of the Digital Services. Never disclose those data to anyone. As a user, you yourself are responsible for all the activities that take place in your account. Make sure that your data are correct and up-to-date at all times. If you suspect that another party has gained access to those data, let us know immediately at privacy@Talpa.TV so that we can block your account. Talpa Media reserves the right to remove or deactivate your account at any time if it has reason to do so.

If you are below the age of 16, you need the permission of a parent or guardian to open an account. Talpa Media may verify that consent. If you use a Digital Service, you must ensure that your use of that service does not harm Talpa Media’s rights or reputation in any manner.

4. Contributions from users

If you submit information, data, pictures, video and sound fragments, or other content via a Digital Service (a “Contribution”), they may in no event be illegal or offensive (including sexist, pornographic, racist or discriminatory) and may not otherwise infringe a third party’s privacy. You furthermore warrant that you will not introduce or spread computer viruses via the Digital Services or take any other action that may harm any functionality of the Digital Services or may breach the security of the Digital Services. You also warrant that the Contribution does not infringe any intellectual property rights or other rights of third parties. If a third party is recognisably depicted or described in a Contribution, you warrant that you have obtained that third party’s consent. You indemnify Talpa Media against any third-party claim based on the provision or publication of a Contribution.

Talpa Media cannot check all Contributions beforehand. We are therefore not responsible or liable for the content of the Contributions offered via the Digital Service. We reserve the right to shorten, alter or remove a Contribution at any time.

5. Intellectual property rights

All intellectual and other property rights, including copyrights, trademark rights and database rights regarding the content and design of the Digital Services, including the underlying software, are vested exclusively in Talpa Media and/or its licensors. The right to use a Digital Service does not imply the transfer, licensing or granting of a right of use or other right in respect of the aforesaid intellectual property rights by Talpa Media to the user. No part of the Digital Services may be copied or uploaded elsewhere and Talpa Media’s trademarks may not be used without Talpa Media’s prior consent.

By submitting, publishing or uploading your Contribution, you grant Talpa Media an irrevocable, free of charge, worldwide, perpetual, sub-licensable and transferable licence to use the Contribution in all current and future media. Insofar as permitted by law, you then waive in relation to Talpa Media any and all personality rights that you may have. The licence granted in respect of your Contribution allows Talpa Media to use the Contribution worldwide and to commercialise it without any limitation, via any media and in any form, including radio and television programmes, social media and websites.

6. Disclaimer

The Digital Services have been compiled with the greatest care. However, Talpa Media cannot warrant that the Digital Services will always be available or will always function without any interruption, error or defect, and that the information provided is complete, correct or up to date.

Talpa Media reserves the right without prior notice to temporarily or permanently terminate the Digital Services, without that giving rise to any rights for you or any liability for damages on the part of Talpa Media. Talpa Media is not required to replace the Digital Service or to provide another Digital Service if the Digital Service is temporarily or permanently terminated without prior notice. Talpa Media is also not required to make backup copies of data saved by you on our Digital Services.

Talpa Media is not liable for any information, Contributions and other materials or statements (including advertisements) published or made available by you or third parties via the Digital Services. Talpa Media reserves the right (without prior notice) to remove certain information, Contributions or other materials or statements published via a Digital Service.

Talpa Media is also not liable for any damage or personal injuries caused by the use of the Digital Services, other websites, social media and other media to which it refers, for instance via hyperlinks.

The limitations of liability set out above lapse if the liability is due to intent or gross recklessness on the part of Talpa Media.

Without prejudice to the other provisions of these Conditions of Use, you are liable for and indemnify Talpa Media against any third-party claims based on the use of the Digital Services, breach of or non-compliance with statutory obligations, or use of the Digital Services in breach of these Conditions of Use.

7. Transfer

Talpa Media may transfer all or part of the Digital Services to an affiliate of Talpa Media. Talpa Media may also transfer all or part of the Digital Services to a company that is not affiliated with Talpa Media. Talpa Media reserves the right in all cases to keep and use a copy of its own of the Digital Services. If Talpa Media transfers all or part of the Digital Services to a company not affiliated with Talpa Media, it gives notice of such transfer via the Digital Services.

8. Governing law and dispute resolution

These Conditions of Use are governed by Dutch law.

These Conditions of Use do not affect your statutory rights as a consumer.

Disputes regarding these Conditions of Use are submitted to the court that has jurisdiction under Dutch law.

9. Amendments

These Conditions of Use were most recently amended on 13 February 2019. The main amendments per version:

 • 18 May 2018: revision of the old Conditions of Use dated 28 July 2015, to make them more compact and to clarify certain issues.

10. Questions

Questions or complaints regarding these Conditions of Use may be sent to privacy@talpa.tv.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Click to here to view our cookie policy.

Dismiss